همه ما کشوری آباد و با امکانات کامل را دوست داریم و در تلاش هستیم تا به عنوان یکی از افرادی که در این سر زمین زندگی میکنیم بتوانیم برای آن مسمر ثمر بوده و با فعالیت های اقتصادی خود گامی در رشد ایران عزیز داشته باشیم. یکی از بخش هایی که می توان از آن به عنوان راهی برای کمک به دولت در زمینه خود کفایی یاد کرد ارزش افزوده می باشد. در حال حاضر یکی از قانون های مهم مالیاتی در ایران که به آن بهای زیادی داده می شود ارزش افزوده می باشد. کسب و کار های زیادی در زمینه ارزش افزوده هستند که می توانند بخشی از درامد خود را در چارچوب قانون ارزش افزوده به دولت پرداخت نموده تا دولت با سرمایه گذاری اینگونه وجوه در بخش های مختلف توسعه و آبادانی کشور به بهود وضعیت فعلی بپردازد.